Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden bij consumentenkoop
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Cheapon. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Cheapon behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
Diegene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over `verkoper`) is volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in artikel 7.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de verkoper eisen:
- aflevering van wat ontbreekt;
- herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;
of
- vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.
De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom.

Algemene gegevens
Handelsnaam: Cheapon
Vestigings- en postadres: Wevelgemstraat 10, 7559 NL Hengelo
E-mail: info@cheapon.nl
Telefoonnummer: +31628771766
BTW nummer: NL001410018B33
KvK nummer: 64314634
Bankrelatie: Rabobank
Rekeningnummer: NL58RABO0306731053

Artikel 1. - Alle afspraken op schrift
Wij streven ernaar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd, werkzaamheden op locatie, bekabelingswerkzaamheden e.d.) worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2. - Het aanbod
1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld.
2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen iets afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3. - De prijs
1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzendkosten. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Artikel 4. - Betaling
Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Overeenkomsten gesloten via onze webshop worden voldaan volgens de op de website aangegeven betaalmethoden. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur of betaalbewijs. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Artikel 5. - Levering en uitvoering
1. De verzending vindt plaats via My Parcel van PostNL. Naar aanleiding van de hoeveelheid artikelen zal de bestelling worden verzonden middels briefpost of pakketpost. Cheapon streeft erna bestellingen op werkdagen gedaan voor 18.00 uur, binnen 3 werkdagen te bezorgen. De leveringstermijn kan bij vakantie afwijken. Zodra dit het geval is zullen wij dit melden voordat u de koopovereenkomst sluit. De verzendkosten binnen Nederland zijn gratis vanaf €50,00. Voor alle bedragen lager dan €50,00 rekenen wij €4,95 verzendkosten.
4. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Indien het pakketje beschadigd wordt aangeboden, dan dient u deze te weigeren. Neemt u onmiddellijk contact met ons op via de e-mail.

Artikel 6. - Garantie
Product garantie
De meeste producten hebben een fabrieksgarantie van 1 of 2 jaar. Mocht het artikel geen fabrieksgarantie bevatten, dan kunnen wij u geen verdere garantie bieden. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen via info@cheapon.nl . Mocht het product bij ontvangst kapot of incompleet zijn, heeft u het recht het artikel binnen 14 dagen terug te sturen.
- Oneigenlijk gebruik
Wanneer het defect is veroorzaakt door val- stoot of waterschade, het artikel oneigenlijk gebruikt is of het binnen het verwachtingspatroon bij normaal gebruik ligt, kunt u geen aanspraak maken op gratis reparatie, vervanging of geld terug.

Artikel 7. - Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8. - Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:
- alleen de persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
- uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
- alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn de gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.
Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Artikel 9. - Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.

Artikel 10. - Koop op afstand
Wanneer het gaat om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijke koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld) een bestelling bij een webwinkel), dan gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 werkdagen na levering heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

Artikel 10a. - Informatie
De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:
a. ons email adres, waar een klacht kan worden ingediend;
b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;
c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen;

Artikel 10b. - Bevestiging en beveiliging
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging. Denkt u eraan dat de mogelijkheid bestaat dat de bevestiging door spamfilters wordt geblokkeerd. Indien dit het geval is, kan dit nooit en te nimmer een reden zijn de koopovereenkomst te ontbinden. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige web omgeving.

Artikel 10c. - Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)
1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of wanner dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen waarbij het product voor ons weder verkoopbaar is.
3. Wanneer u gebruik wenst te maken van herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Het kenbaar maken dient u te doen middels het modelformulier. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht, dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Tevens moet u kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Als wij de retour kosten voor onze rekening nemen, zullen wij dat duidelijk vermelden.
5. Alle overige kosten die al zijn betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen na de terugzending of herroeping, terug betalen.
6. Indien u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dan dient u het herroepingsformulier op onze website te downloaden en terug te sturen naar info@cheapon.nl. Deze kunt u downloaden bij bestellen en retourneren.

Artikel 10d. - Uitsluiting herroepingsrecht
Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:
a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken of waaraan duidelijk is te zien dat de verpakking is verbroken.

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10e. - Betaling
Bij iedere consumentenkoop via de webshop geldt dat de betaling geschied volgens de betaalmethoden zoals op de website wordt aangeboden.

Artikel 10f. - Annulering
Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument) of speciaal bestelde producten.

Artikel 11. - Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit mede om eventuele schade te beperken binnen 7 dagen na ontvangst van uw product. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij naar onze keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 12. - Geschillen
Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

* Gratis verzending vanaf €50,00 (anders €3,95)

* 1-2 werkdagen levertijd

* Laagste prijsgarantie

* 14 dagen niet goed, geld terug garantie

Over Cheapon

Welkom in onze webshop!

Cheapon koopt retour- en restpartijen in van grote webwinkels. Het kan voorkomen dat een doos beschadigd is of de verzegeling open is geweest, maar de producten worden ten aller tijden zorgvuldig gecontroleerd en uitsluitend complete en nieuwe artikelen worden verstuurd.

Daarnaast hebben we ook een ruim assortiment wat 100% nieuw is en dus geen retourartikel. Deze artikelen worden in de webshop aangeduid met 100% NIEUW. Daarvan is het complete artikel nieuw en onbeschadigd, dus ook de doos.

De producten die we verkopen vind je nergens goedkoper! Ook geven we je de laagste prijsgarantie.

De collecties en aanbiedingen wisselen elke dag. Van de meeste artikelen hebben we maar enkele op voorraad, dus wees er snel bij, want op = op.  

 

© 2015 - 2024 Cheapon | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel